Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers of Clubmakers

Deel 1

Liefst 1.200.000 Vlamingen doen op regelmatige basis aan vrijwilligerswerk.
Dit is niet alleen lovenswaardig maar het is ook beduidend veel.
Er zijn zo'n 24.000 sportclubs in Vlaanderen die gebruik maken van vrijwilligers en daardoor kunnen bestaan. Vrijwilligers vormen namelijk de fundering van elke vereniging en hoe sterker deze onderbouw is, hoe beter de Club zal functioneren.
Vrijwilligers zijn dan ook echte 'Clubmakers': zij maken letterlijk en figuurlijk de Club!
Vrijwilligers zijn eigenlijk de 'klanten' van een vereniging: je moet ze verdienen, je moet ze koesteren en je moet ze vooral houden.
Vrijwilligerswerk wordt tegenwoordig anders ingevuld dan pakweg 30 jaar geleden.
Mensen willen zich tegenwoordig echt nog wel vrijwillig engageren maar ze zijn kritischer geworden, bewuster en selectiever.
Waarom willen mensen aan vrijwilligerswerk doen binnen onze Club?
Enkele mogelijke drijfveren zijn:
- hun zoon/dochter is lid van de Club
- het bevordert sociale contacten
- het geeft voldoening om de Club te helpen
- het is een leuke afwisseling
- het is leuk om zich nuttig te maken

Als Club is het belangrijk om een inventaris van (potentiële) vrijwilligers samen te stellen. We onderscheiden hierbij vijf types van vrijwilligers:
1- de evenementvrijwilliger: is bereid te helpen bij een specifieke activiteit
2- de taakvrijwilliger: is bereid af en toe specifieke taken op zich te nemen
3- de multivrijwilliger: is bereid regelmatig taken uit te voeren
4- de trekker: denkt mee na over de uitvoering en de invulling van de taken in de Club
5- de bestuurder: is betrokken bij het dagelijkse bestuur van de Club

Door in kaart te brengen op wie een beroep kan gedaan worden voor welke taken en met welke regelmaat, kan de draagkracht van de Club ingeschat worden.
Aan Clubmakers heb je nooit genoeg en als deze vervolgreeks een 'prikkel' voor u kan zijn, geven wij u rendez-vous in Deel 2!
 

Vrijwilligersvriendelijke Sportclub

Deel 2

Omdat vrijwilligerswerk enorm belangrijk is en de basis vormt van een goede vereniging, willen we de organiseerbaarheid ervan een ‘gezicht’ geven.
Hieraan kan voldaan worden door een functie te creëren of zelfs een duo of trio aan te stellen dat samen werk wil maken van vrijwilligerswerk binnen onze Club.
Zij zullen zich focussen op het belang van de vrijwilligers en denken en handelen in functie van die vrijwilligers.
Zij worden de CLUBMAKERS VERANTWOORDELIJKEN of CV binnen onze Club.

In eerste instantie worden de CV ondersteund door het Bestuur.
De nodige informatie wordt aangereikt op basis waarvan de CV zelfstandig kan handelen en keuzes kan maken naargelang de activiteit of graad van urgentie die zich aandient.
De samenwerking en communicatie met het Bestuur blijft evenwel steeds aanwezig en heeft tot doel een band van vertrouwen en transparantie uit te bouwen.
De informatie vanuit het Bestuur zal bestaan uit:
=> welke taken moeten verricht worden in onze Club
=> wie is als vrijwilliger betrokken bij onze Club
=> wat is de graad van betrokkenheid van vrijwilligers in onze Club
=> hoe kan het huidige vrijwilligersteam uitgebreid worden

Het overzicht van alle taken die verricht worden, zal geïnventariseerd worden en per categorie op de website, via een excellbestand, kenbaar gemaakt worden. Het is de eerste taak van de CV om potentiële vrijwilligers te benaderen en hen die keuze van taken aan te bieden. Dit kan mondeling gebeuren, telefonisch of via mail. Op basis van dat onderzoek zullen alle vrijwilligers ingedeeld worden volgens het type, beschreven in Deel 1.
Deze kennis en inventarisatie vormt en bepaalt het netwerk dat onontbeerlijk is voor de goede werking van het Vrijwilligerskorps. Het vergemakkelijkt bovendien het aansturen en begeleiden van Vrijwilligers en hun taken. Als er dan bovendien gezorgd wordt voor een goede informatie en communicatie tussen de Vrijwilligers en de CV, wordt dit een win-winsituatie voor alle partijen, inzonderheid de Club en haar leden!

Als Club zijn we ons bewust dat het niet eenvoudig is om één of meer personen te vinden die deel willen uitmaken van de CV. Het is een uitdaging voor de Club en het is ook een uitdaging voor de gegadigde(n)…
 

Deel 3

Hoe kunnen we als Club vrijwilligers aantrekken, hoe gaan we te werk, zijn er tools voorhanden.
De Engelse onderzoekster Katherine Gaskin formuleerde in 1998 acht aanbevelingen om jongeren (en ouderen) interesse te laten krijgen in vrijwilligerswerk.
Gaskin vatte haar aanpak samen met het lellerwoord FLEXIVOL, wat staat voor:

Flexibiliteit:
Flexibiliteit geldt in twee richtingen: hoe flexibel is de Club om rekening te houden met de wensen; het werk; de studies; de gezinssituatie; ... van de vrijwilliger ?
Hoe flexibel is de vrijwilliger om zijn Club ten dienste te staan als daar naar gevraagd wordt ?
In onderling overleg moet het altijd mogelijk zijn om tot een vergelijk te komen, zelfs als dat inhoudt dat de vrijwilliger moet passen voor een bepaalde activiteit waarvoor hij/zij gevraagd was.

Legitimiteit:
Het imago; de waarden; normen en visie van de Club moeten stroken met die van de vrijwilliger. Het imago moet duidelijk maken dat het in de Club leuk werken is, interessant is en dat je gewaardeerd wordt.
Vrijwilligerswerk is geen liefdadigheidswerk, het is evenmin een 'gepensioneerd clubje' maar betekent een duidelijke meerwaarde in het bestaan en de groei van de Club.

Eenvoudig:
Een eenvoudig toegankelijke Club, waar geen drempels zijn, is altijd geschikter om vrijwilligers aan te trekken en te integreren. Informatie en communicatie, o.a. via website, Facebook, twitter of andere sociale media zijn een pluspunt.
De nieuwe vrijwilliger moet zich welkom en gewaardeerd voelen voor zijn prestaties. De aanwezigheid van een Coördinator, tevens aanspreekpunt en dikwijls eerste contact binnen de Club, is essentieel. Hij introduceert de nieuwe vrijwilliger aan de anderen, aan de Club, de structuur en taken die voorhanden zijn. Hij begeleidt de vrijwilliger en zal hem na de prestatie danken voor zijn inzet.

Variatie:
Taken; functies en rollen zijn heel divers en nniet op iedereen van toepassing.
Het is daarom belangrijk om te inventariseren en taken te preciseren:
     - voor welke activiteit heb je vrijwilligers nodig
     - hoeveel engagement verwacht je van hen
     - welke vaardigheden heb je nodig
     - welke tijdsindeling past voor iedereen
Mensen persoonlijk aanspreken is het meest doeltreffend !

Organisatie:
Een vlotte organisatie, vlotte contacten en afspraken bevorderen de samenwerking met de vrijwilligers. Er zijn tijdig duidelijke afspraken en eventuele vergoedingen worden spoedig en correct uitbetaald.
Een warm onthaal; ondersteuning en waardering kenmerken de goede organisatie. Kameraadschap; verbondenheid; solidariteit zijn allemaal begrippen die er toe bijdragen dat de vrijwilligers zich 'thuis' voelt in zijn Club.

Lachen:
Lachen is belangrijk en gezond.
Een Club waar ontspanning mogelijk is en er een relaxe en gemoedelijke sfeer heerst, nodigt uit voor meer...

Het is aan de Club om dat allemaal te belonen, bijvoorbeeld door jaarlijks een etentje of receptie aan te bieden aan al die vrijwilligers. En ook dan mag er gelachen worden.
 

Deel 4

Visie beleid:
Een sportclub die werkt met vrijwilligers gaat uit van een visie.
Die visie omvat een systematische, gestructureerde en planmatige aanpak van het vrijwilligerswerk binnen de Sportclub, aansluitend op haar doelstellingen en ambities.
Het Bestuur kan gebruik maken van volgende tools om die visie vorm te geven:
- waarom doen mensen aan vrijwilligerswerk in onze Club.
- wat bieden wij aan onze vrijwilligers
- krijgen vrijwilligers een vergoeding: wie wat wanneer
- wie voelt zich verantwoordelijk voor de vrijwilligers
- stellen we criteria aan het vrijwilligerswerk
- welke bekwaamheden verwachten wij van onze vrijwilligers
 
Die visie houdt rekening met verschillende fasen:
- rekruteren:  
  - wie zoeken we voor welke taken
  - waar vinden we de mensen die we zoeken
  - hoe kunnen wij als Club 'aantrekkelijk' zijn voor vrijwilligers
- onthalen:     
  
- de kennismaking kan formeel of informeel zijn
  - de wederzijdse verwachtingen dienen afgetoetst te worden
  - informatie over de Club
  - goede afspraken maken goede vrijwilligers
 - coachen:      
  
- voor lopen - naast lopen - na lopen
  - anticiperen, inspelen op een situatie
  - streven naar regelmaat en voorspelbaarheid
- evalueren:
  - kan op taakniveau
  - kan persoonsgebonden
  - focussen op wat goed gaat
  - oplossingsgericht denken
  - regelmaat van evaluatie beogen
- exit:
  - is de reden Club- of persoonsgebonden
  - waarderend bedanken en niet 'afrekenen'
  - deur op een kier laten

Een duidelijke, transparante visie formuleren en toepassen binnen het Vrijwilligerswerk, is de belangrijke uitdaging van het Bestuur !

 
Terug naar boven